کمپرسور هوا (Air compressor) دستگاهی ست که انرژی حرکتی (با استفاده از موتور الکتریکی، بنزینی یا دیزلی) را به انرژی پتانسیل (ذخیره شده در هوای فشرده) تبدیل میکند. هوای فشرده شده در مخزن کمپرسور با افزایش دما مواجه میشود که با استفاده از سیستم خنک کننده (هوا، آب یا روغن) در هنگام خروج خنک میشود.