اره عمود بر (Jigsaw) برش را با حرکت رفت و برگشت تیغه، که عمود بر دسته نگهدارنده قرار دارد، انجام میدهد. این اره بیشترین استفاده را در صنعت چوب بری دارد، در حالی که با استفاده از تیغه مخصوص، قابلیت برش فلزات را نیز دارا میباشد. در زیر دستگاه، صفحه ای تعبیه شده که بر سطح جسم در حال برش مستقر میشود و در برخی مدل ها قابلیت تنظیم در درجات مختلف را جهت برش اریب (فارسی بری) امکان پذیر میکند.