اور فرز نجاری (Plunge Router) ابزاری قابل حمل است که از پرکاربرد ترین ابزار د ر صنایع چوب و هنر های چوبی به شمار میرود. موتور و گیربکس، با ایجاد چرخش در تیغه که به وسیله کولت، محکم دربر گرفته شده، باعث ایجاد شیار در سطحی میگردد که کفی دستگاه، بر روی آن نشسته است. انواع تیغه اور فرز با اشکال گوناگون برای شیارهای مختلف به کار میروند.